REGULAMIN

Wystawiania Obiektów przez Artystów w Gdyńskim Centrum Kultury
w projekcie pod nazwą Gdyńska Galeria Sztuki „ART Gdynia”

Gdyńska Galeria Sztuki „ART Gdynia” to projekt realizowany przez Gdyńskie Centrum Kultury w
przestrzeni społecznej, którego celem jest promocja Obiektów artystów plastyków
malarzy, grafików, fotografów, rzeźbiarzy oraz artystów zajmujących się innymi dziedzinami
szeroko pojętej sztuki, którzy legitymują się wykształceniem, dorobkiem artystycznym (powyższe
zastrzeżenie nie dotyczy debiutów), których twórczość związana jest z miastem Gdynia.

Gdyńska Galeria Sztuki” ART Gdynia” to miejskie wydarzenie kulturalne, na które składa się m.in.
baza prac artystów związanych z miastem Gdynia, oraz prezentacja Obiektów wystawionych do
sprzedaży przez Artystów. W projekcie wezmą udział prace wybrane przez Selekcjonerów projektu
spośród nadesłanych w wolnym naborze zgłoszeń.
§1
ORGANIZATOR

Organizatorami Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia” , zwanej dalej także Bazą artystów jest:
• Gdyńskie Centrum Kultury, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Gminę Miasta Gdynia pod numerem III, NIP: 586 12 13 172, REGON: 000283156 ,
• Artysta plastyk Jacek Piątek
łącznie zwani dalej Organizatorami.

§ 2

CELE I OPIS GDYŃSKIEJ GALERII SZTUKI „ART Gdynia”

1. Celem jest w szczególności:
a) Szeroka prezentacja i popularyzacja dorobku gdyńskiego środowiska artystów.
b) Rozwój publiczności, promocja wydarzeń kulturalnych związanych ze sztuką oraz
pobudzenie zainteresowania i odpowiedzialności społecznej mieszkańców za
kulturotwórcze procesy w Gdyni.
c) Rozwój lokalnego rynku sztuki, krytyki artystycznej oraz prywatnych galerii, a tym
samym stworzenie sprawnie działającego ekosystemu sztuki w Gdyni.
d) Zwiększenie prestiżu i obecności sztuk w przestrzeni społecznej miasta.
e) Realizacja wydarzenia zapewniającego szeroki i bezpośredni dostęp do publicznego
wsparcia dla szerokiej grupy twórców oraz wydarzenia skierowanego do szerokiej grupy
odbiorców.
2. Gdyńska Galeria Sztuki „ART Gdynia” polega między innymi na zorganizowaniu
wirtrualnej wystawy dzieł sztuki w celu promocji sztuk wizualnych jako dziedziny kultury oraz
wybraniu spośród wystawionych najciekawszych prac.
3. Gdyńska Galeria Sztuki „ART Gdynia” trwa bezterminowo od 1 czerwca 2021 roku., z
tym, że sama wystawa będzie miała miejsce w przestrzeni internetowej www.artgdynia.pl
4. Kategorie, wystawiennicze w ramach Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia” to:
a) malarstwo ( sztalugowe, murale)
b) rysunek
c) grafika ( warsztatowa, użytkowa, cyfrowa)
d) rzeźba
e) tkanina
f) fotografia
g) instalacja
h) performance
z tym, że powyższe kategorie mają charakter poglądowy, Organizator zastrzega, że Selekcjonerzy
mają dowolność w zakwalifikowaniu pracy z Bazy artystów do danej kategorii.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Gdyńskiej Galerii Sztuki” ART Gdynia” mogą brać udział osoby fizyczne, zwane dalej
Artystami/Artystkami, które w momencie złożenia Formularza Zgłoszeniowego będą pełnoletnie
oraz będą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Poza warunkiem pełnoletności, Baza
artystów nie ma ograniczenia wiekowego dla Artystów/Artystek.
2. Prace zgłaszane do udziału w Bazie artystów mogą być wykonywane indywidualnie bądź w
kolektywach lub grupach artystycznych.

3. Udział w Bazie artystów jest bezpłatny, co oznacza, że Organizator nie pobiera żadnych
opłat za udział Artystów/Artystek w Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia”, ale również
Artyści/Artystki nie otrzymują z tytułu udziału w Bazie artystów honorariów ani pokrycia
kosztów, m.in. dojazdu, pobytu, ubezpieczenia pracy, transportu pracy itp.
4. Organizator nie zapewnia sprzętu audiowizualnego czy innych urządzeń potrzebnych do
wystawienia zgłoszonej pracy, jeżeli praca ta jest nierozłącznie związana ze specyficznymi
cechami takiego urządzenia, w szczególności jego wymogami technicznymi, parametrami,
określoną wielkością itp., chyba że w drodze osobistych ustaleń z Artystą/Artystką Organizator
postanowi inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo do zobowiązania Artysty/Artystki do
zapewnienia w pełni sprzętu niezbędnego do ekspozycji pracy o charakterze intermedialnym czy
performatywnym pod rygorem wykluczenia.
5. Gdyńska Galeria Sztuki „Art Gdynia” adresowany jest do Artystów/Artystek związanych z
szeroko pojętym środowiskiem gdyńskim (np. urodzonych w Gdyni, zamieszkałych w Gdyni,
absolwentów/ek lub studentów/ek gdyńskich uczelni artystycznych, osób realizujących w
środowisku gdyńskim swoje artystyczne projekty, niezależnie od wieku, wykształcenia (młodych,
emerytowanych, profesjonalnych, amatorów i twórców naiwnych), uprawiających szeroko
rozumiane sztuki wizualne, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, instalacja, obiekt, fotografia,
sztuka performance, wideo, prace intermedialne itp.
6. Technika i tematyka prac jest dowolna.
7. Do Bazy artystów można zgłaszać prace nie wcześniej niż 01.05.2021 r., niezależnie od
tego, czy prace były wcześniej wystawiane publicznie.
8. Każdy Artysta/Artystka może zgłosić maksymalnie trzy prace. Przy zgłoszeniu
elektronicznym strona internetowa automatycznie wygeneruje maksymalnie trzy zgłoszenia w
ramach jednego formularza (po zaznaczeniu ich liczby w odpowiednim oknie). W razie zgłoszenia
w wersji papierowej Artysta/Artystka zobowiązany/a jest wypełnić formularz papierowy,
wykazując w nim maksymalnie 3 (trzy) prace. Kolektyw bądź grupa artystyczna mogą zgłosić do
udziału w Bazie artystów jedną pracę. Zgłoszenie pracy wykonanej przez Artystę/Artystkę w
ramach kolektywu lub grupy artystycznej nie wyklucza zgłoszenia do Bazy artystów pracy
indywidualnej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§ 4

ZASADY ZGŁOSZENIA DO GDYŃSKIEJ GALERII SZTUKI ”ART Gdynia”

1. W celu wzięcia udziału w Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia” Artysta/Artystka dokonuje
zgłoszenia poprzez wypełnienie on-line formularza za pośrednictwem strony
internetowej www.artgdynia.pl lub poprzez odręczne wypełnienie drukowanego formularza
zgłoszeniowego.
2. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać od 01.05.2021 roku r.,(bezterminowo) z
zastrzeżeniem, że formularze w wersji papierowej należy doręczyć na adres: Gdyńskie Centrum
Kultury ul. Jana z Kolna 25 Gdynia. – osobiście lub za pośrednictwem poczty.
3. Artyści/Artystki na etapie złożenia formularza zgłoszeniowego nie przesyłają oryginalnych
prac do Organizatora.
4. Artysta/Artystka w formularzu zgłoszeniowym podaje: swoje dane osobowe, krótki

biogram, w którym wskazuje relacje z Gdynią, opis zgłaszanych prac według wytycznych
wskazanych w formularzu, swój portret, reprodukcje/dokumentacje prac, przy czym biogram i
portret będą służyły jako wizytówka Artysty /Artystki w katalogu wystawy i w ramach innych
działań promocyjnych i informacyjnych, a ich treść i forma nie ma wpływu na ocenę zgłoszenia.
5. Wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w wersji drukowanej Artysta/Artystka
zobowiązany/a jest dostarczyć barwne reprodukcje/dokumentacje zgłaszanych prac oraz portret
w postaci wydrukowanych fotografii lub zapisanych w formie cyfrowej na płycie CD/DVD.
6. W razie zgłoszenia elektronicznego reprodukcje/dokumentacje prac oraz portret, o których
mowa w ust. 4 powyżej powinny zostać przesłane, jako załącznik, za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego on-line.
7. Specyfikacja dla plików graficznych na płycie CD/DVD oraz w formularzu zgłoszeniowym
on-line: format JPG o rozdzielczości minimum 2048 x 2048 i oraz wielkości maksymalnej 4096 x
4096 pikseli i wielkości minimalnej 2048 x 2048 pikseli w przypadku reprodukcji prac lub
format JPG w przypadku dokumentacji kilkustronicowych, plik w obydwu przypadkach nie
powinien być większy niż 10 MB.
8. W przypadku pracy o charakterze intermedialnym lub performatywnym w formularzu
zgłoszeniowym Artysta/Artystka zobowiązany/a jest dodatkowo zawrzeć szczegółowy opis pracy
wraz z wymiarami, dokumentacją fotograficzną z realizacji, pełną specyfikacją sprzętu
potrzebnego do ekspozycji pracy – ilościową i jakościową, wraz z parametrami, wymogami
technicznymi sprzętu itp. Artysta powinien dołączyć do formularza pliki, o których mowa w ust.
5 bądź ust. 7 powyżej lub ust. 9 poniżej, w zależności w jakiej formie składa formularz
zgłoszeniowy (fotografie lub film opisujące/dokumentujące pracę).
9. Pliki filmowe mogą być przekazywane bądź w formie podania linku do strony/dysku
internetowego, gdzie zostały zapisane oraz hasła dostępu w formularzu zgłoszeniowym on-line
(opcjonalnie), w razie zgłoszenia on-line, bądź na płycie CD/DVD w formatach mp4 lub avi w
przypadku zgłoszenia listowego.
10. Materiały nadesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym nie będą zwracane
Artyście/Artystce po zakończeniu projektu.
§ 5

KWALIFIKACJA PRAC DO GDYŃSKIEJ GALERII SZTUKI „ART Gdynia ’ ORAZ ZASADY

UCZESTNICTWA

1. Kwalifikacja prac do Bazy artystów przeprowadzona zostanie w dwóch etapach:
a) Weryfikacja formalno-techniczna według zasad określonych w § 4 Regulaminu.
b) Wybór prac spośród nadesłanych zgłoszeń przez Selekcjonerów : Artysta plastyk Jacek
Piątek, Jarosław Wojciechowski.
2. Selekcjonerzy w okresie do ogłoszenia listy zaproszonych do udziału w Baza
Artystów/Artystek mogą zwrócić się do wybranych Artystów/Artystek z propozycją organizacji
wizyty studyjnej w pracowni, w szczególności w razie trudności w ocenie pracy na podstawie
dokumentacji fotograficznej oraz opisu.
3. Selekcjonerzy, po weryfikacji formalno-technicznej, wybiorą prace, które zostaną
zaprezentowane w Bazie artystów w ramach Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia”

4. Liczba eksponowanych w ramach Bazy artystów prac zależna jest od poziomu nadesłanych
zgłoszeń.
5. Decyzje Selekcjonerów są ostateczne oraz nieodwołalne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac konkursowych na każdym etapie
organizacji Bazy artystów, bez podawania przyczyny.
7. Informacja o zakwalifikowaniu prac do Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia”, wybranych
zgodnie z ust. 1 pkt a) i b) powyżej, zostanie przesłana Artystom/Artystkom drogą elektroniczną
na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
§ 6
OŚWIADCZENIA

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Artystę/Artystkę jest równoznaczne z:
a) zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz warunków uczestnictwa
w Gdyńskiej Galerii Sztuki „Art Gdynia”;
b) zgodą na powierzenie pracy zakwalifikowanej do udziału w Bazie artystów
Organizatorowi na czas trwania projektu w celu jej publicznej prezentacji, w okresie od
momentu dostarczenia pracy do momentu jej odbioru, zgodnie z § 4 Regulaminu;
c) udzieleniem Organizatorowi Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia” nieodpłatnej,
nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji niewyłącznej w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie ze
zgłoszonych prac dotyczącej ich dokumentacji na polach eksploatacji obejmujących:
• zwielokrotnianie we wszelkich możliwych technikach, w tym m.in.: druku,
reprograficzną, cyfrową, analogową, jak również technikami właściwymi dla
zwielokrotniania przestrzennych form ( w zależności od rodzaju pracy ),
• wprowadzanie do obrotu,
• wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w całości
bądź w części, jak również udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do
pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególności w internecie ).
Sposób korzystania z nadesłanych prac obejmuje cel informacyjny oraz
promocyjny Gdyńskiej Galerii Sztuki „ Art Gdynia’ oraz związanej z nim
działalności Organizatorów, partnerów lub sponsorów, w tym archiwizacyjny i
sprawozdawczy;
d) oświadczeniem Artysty/Artystki, że złożona przez niego praca oraz wszystkie jej części
składowe są wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie naruszają praw majątkowych ani
osobistych osób trzecich. Artysta/Artystka zobowiązuje się również, że do chwili
zakończenia projektu w ramach Gdyńskiej Galerii Sztuki „Art Gdynia” nie dokona żadnych
rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na
korzystanie z tych praw, ani nie dokona żadnych ograniczeń wykonywania autorskich
praw osobistych, które uniemożliwiłyby Artyście/Artystce uczestniczenie w projekcie , w
szczególności uniemożliwiłyby ekspozycję pracy;
e) wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Artysty/Artystki, a także jego
wizerunku, głosu do celów związanych z organizacją czy przeprowadzeniem Gdyńskiej

Galerii Sztuki „Art Gdynia” zgodnie z przepisami obowiązującego na terenie Polski
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;
f) wyrażeniem nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej
zgody na publikację portretu oraz informacji biograficznych o Artyście/Artystce
przekazanych przez Artystę/Artystkę lub zaakceptowanych przez niego treści
biograficznych przygotowanych przez Organizatora oraz z udzieleniem nieodwołalnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji do publikacji ww.
materiałów przekazanych Organizatora przez Artystę/Artystkę, z prawem do udzielania
dalszych zgód i dalszych licencji oraz z tak samo określonym prawem do wykonywania
praw zależnych do tychże materiałów, wiążących się z możliwością ich redagowania czy
skrócenia, stosownie do potrzeb Organizatora, bez wpływu na zawarte w nich informacje
o Artyście/Artystce, do wykorzystania na wszystkich znanych polach eksploatacji, w
szczególności we wszelkich możliwych formach, m.in.: druku, fotografii, audio i/lub wideo
oraz zgody na publikowanie, udostępnianie, nadawanie czy reemitowanie, w całości bądź
w części, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z projektem w tym także w
Internecie, m.in. o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Gdyńskiej Galerii Sztuki
„ART Gdynia” oraz związanej z nim działalności Organizatora, partnerów lub sponsorów,
w tym archiwizacyjnym, sprawozdawczym.
2. Podanie danych osobowych przez Artystę/Artystkę jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne dla uczestnictwa w Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia”. Artysta/Artystka ma prawo
do wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawiania. Dane osobowe Artysty/Artystki
będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w związku z realizacją czy organizacją projektu,
w tym w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu publicznego
podania informacji o uczestnictwie w Bazie artystów , informacji do publicznego podania imienia
i nazwiska Artysty/Artystki lub pseudonimu, a także jego wizerunku, głosu, tytułu, techniki
wykonania, wymiarów i daty powstania pracy prezentowanej w ramach projektu, o ile
Artysta/Artystka zdecyduje się na sprzedaż swojej pracy., Szczegółowe zasady przetwarzania
danych oraz praw Artystów i Artystek z tym związanych zawarte są w Polityce prywatności
zawartej w § 7 poniżej.
3. Administratorem danych osobowych Artysty/Artystki będzie Gdyńskie Centrum Kultury z
siedzibą w Gdyni, ul. Jana z Kolna 25, 81 – 345 Gdynia, gminna instytucja kultury wpisana do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdynia pod numerem III, NIP: 586
12 13 177, REGON: 000283156. Dane osobowe Artystów i Artystek.

§ 7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych,
o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE w skrócie RODO.
W niniejszym regulaminie przedstawiamy zasady ochrony i przetwarzania danych
osobowych przez Gdyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Gdyni, ul. Jana z Kolna 25, gminną
instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdynia
pod numerem III, NIP:584 12 13 177., REGON: 000283156, jako Administratora. W Gdyńskim
Centrum Kultury wyznaczony jest inspektor ochrony danych, Pan Mateusz Gigiewicz, z którym
można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
m.gigiewicz@gck.gdynia.pl lub pisemnie na adres Gdyńskiego Centrum Kultury, z dopiskiem w
temacie e-maila lub na kopercie, lub na piśmie: „Inspektor Ochrony Danych”.
1. Artysta/Artystka wskazuje w formularzu zgłoszeniowym do projektu następujące dane:
imię i nazwisko, pseudonim, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
biogram uwzględniający relacje Artysty/Artystki z Gdynią, portret, tytuł, technikę wykonania, rok
powstania oraz wymiary pracy wizualnej zgłaszanej do projektu, ponadto Artysta/Artystka na
późniejszym etapie wystawienniczym Gdyńskiej Galerii Sztuki „Art Gdynia” może być
zobowiązany do podania dodatkowo adresu zamieszkania i/lub adresu do korespondencji,
numeru PESEL, NIP, innych danych niezbędnych do wykonania zobowiązań wynikających z
ogłoszonej przez Organizatora wystawy (m.in. zobowiązań podatkowych).
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celach i w zakresie związanym z udziałem w Bazie artystów na podstawie
wyrażonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
2. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, tj. w celu związanym z udziałem, organizacją, realizacją wystawienniczą Gdyńskiej
Galerii Sztuki „Art Gdynia” (w szczególności do: dokonania oceny i selekcji prac zgłoszonych na
wystawę w ramach Gdyńskiej Galerii Sztuki „Art Gdynia” przekazania pracy na wystawę i jej
zwrotu, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w celu publicznego ogłoszenia wyników
selekcji ), przeprowadzenia wystawy prac, sprzedaży pracy i dokonania rozliczenia z
Artystą/Artystką lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane określone w pkt. 3
powyżej);
3. w celu niezbędnym do wykonania umowy, w tym w celach informacyjnych
dotyczących Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia” – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO
(spośród danych wskazanych w pkt 3 powyżej wyłącznie następujące dane: imię, nazwisko,
pseudonim Artysty, tytuł pracy, opis pracy, wizerunek Artysty);
4. w celach archiwalnych w interesie publicznym, jak również w celach ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i

mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO (dane określone w pkt. 3 powyżej).
3. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne
do wzięcia udziału w Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia”, który odbędzie się bezterminowo od
15 września 2020 roku, w Konsulacie Kultury, przy pl. Jana z Kolna 25, w Gdyni.
4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
niektóre usługi związane z organizacją Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia”
5. Gdyńskie Centrum Kultury będzie przetwarzać dane Artysty przez okres niezbędny do
zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach
prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat, z
zastrzeżeniem, iż dane osobowe Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia” (Artystów/Artystek,
których prace wizualne zostały wyróżnione lub sprzedane) mogą być przetwarzane przez okres
dłuższy niż 6 lat do celów informacyjnych, promocyjnych Gdyńskiej Galerii Sztuki „ART Gdynia’
lub dotyczących działalności Organizatora, w tym archiwalnych czy sprawozdawczości.
6. Artysta/Artystka udostępniający/a dane osobowe ma prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia
zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i
bezprawnie (np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Organizatora nie będą mogły
przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Artystę/Artystkę, chyba że wykażą
istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
5. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż
Artysta/Artystka ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Gdyńskie Centrum
Kultury bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile
Artysta/Artystka uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
postanowień RODO.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w każdym czasie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują
Organizator.
3. Wszelkich informacji dotyczących Bazy artystów lub wystawy udziela: Agnieszka Skibicka
– przedstawiciel Organizatora, e-mail: a.skibicka@gck.gdynia.pl